Usługi księgowe


Pełna księgowość (księgi rachunkowe)

Obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych, popularnie zwanymi pełną księgowością, objęte są wszystkie osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których przychód z działalności w poprzednim roku przekroczył równowartość 1 200 000 euro.

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych obejmują ogół czynności wymaganych przez ustawę o rachunkowości, a w szczególności:

 • opracowanie indywidualnego zakładowego planu kont (ZPK) oraz polityki rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji
 • sporządzanie zestawień
 • sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • prezentacja wyników działalności dla zarządu lub rad nadzorczych

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów (KPiR), ewidencje przychodu (ryczałt ewidencjonowany) oraz inne ewidencje

 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • wyliczanie podatku dochodowego
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy
 • zakładanie i likwidacje działalności

Kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT

 • prowadzenia ewidencji VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • wyliczanie podatku VAT
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkiem VAT
 • sporządzanie dokumentów korygujących
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE)

Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych i rozliczeń pracowniczych

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę, PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy)
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych)
 • monitorowanie spełniania licznych wymogów Państwowej Inspekcji Pracy, PIH oraz innych instytucji
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy
 • organizacja szkoleń BHP
 • pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.
 • optymalizacja obciążeń pracowniczych
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie wszelkich deklaracji rozliczeniowych z ZUS
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników
 • sporządzanie informacji RMUA dla pracowników
 • wyliczanie należności podatkowych i ZUS
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON
 • doradztwo w sprawach pracowniczych

Inne

 • reprezentowanie w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS
 • reprezentowanie podczas wszelkich kontroli
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • przygotowanie biznes planów
 • opracowanie wniosków kredytowych
 • rozliczanie osób fizycznych z dochodów uzyskanych w kraju jak i za granicą (PITy)

​Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy obejmuje

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych zgodnie z ustawą, na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków trwałych)
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami i instytucjami
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych
 • Zamknięcie ksiąg na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem ksiąg w tym dokonanie weryfikacji zobowiązań i należności oraz sporządzanie sprawozdania finansowego
 • Sporządzenie zeznania rocznego zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fi​zycznych i prawnych
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie).

​Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy

 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE)
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji
 • Sprządzanie sprawozdań do PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz środki transportowe
 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach
 • Wszelkie inne czynności

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy Ci zaoferować

Kontakt